آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط

فصل اول:  کلیات

ماده۱- در اجرای ماده (۱۳۱)  قانون کار – مصوب ۱۳۶۹-  به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.

ماده۲- کمترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در حرفه یا صنعت، حداقل پنجاه نفرعضو  از حرفه یا صنعت مربوط در قسمتی از شهرستان تا سراسر استان می باشد. انجمن صنفی کارفرمایی، با عضویت دست کم ده شخص حقیقی یا حقوقی (کارفرما) شاغل در آن حرفه یا صنعت در حوزه جغرافیائی مورد درخواست در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور تشکیل می شود.

تبصره۱: چنانچه در سطح یک استان به لحاظ عدم کسب نصاب یاد شده در یک حرفه یا صنعت خاص، انجمن صنفی کارفرمایی قابل تشکیل نباشد، جهت فراگیر نمودن آن، می توان انجمن صنفی حرفه یا صنعت خاص را با توجه به تقاضای کارفرمایان شاغل در استانهای مورد نظر با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در حوزه جغرافیائی فراتر از استان تشکیل داد.

تبصره۲: در صورتی که علی رغم رعایت تبصره (۱)، نصاب تشکیل انجمن صنفی کارفرمائی در سطح یک حرفه یا صنعت وجود نداشته باشد، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی در خصوص امکان تشکیل انجمن صنفی مورد نظر را اعلام می نماید.

تبصره۳: عضویت کارفرمایان و کارگران به اعتبار شغل و فعالیتهای مختلف، در انجمن های صنفی کارفرمایی یا کارگری متفاوت مجاز است، ولی نمی توانند در بیش از یک انجمن صنفی کارفرمایی یا کارگری به عنوان رئیس هیات مدیره یا دبیر انتخاب شوند.

تبصره۴: تعداد اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه متناسب با تعداد اعضای انجمن صنفی، به شرح زیر خواهد بود:

تعداد اعضای انجمن صنفی تعداد اعضای هیات مدیره اصلی تعداد اعضای هیات مدیره علی البدل
از ۱۰ تا ۱۵۰ نفر ۳ عضو اصلی ۲ عضو علی البدل
از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر ۵ عضو اصلی ۲ عضو علی البدل
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر ۷ عضو اصلی ۲ عضو علی البدل
از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ ۹ عضو اصلی ۳ عضو علی البدل
۵۰۰۱ نفر و بالاتر ۱۱ عضو اصلی ۳ عضو علی البدل

ماده۳- به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله قانونی، انجمن های صنفی هر حرفه یا صنعت یک استان می توانند مطابق این آئین نامه نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی آن حرفه یا صنعت در آن استان اقدام نمایند.

تبصره۱: کانون های انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص در استان ها از اجتماع نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره حداقل پنج انجمن صنفی مربوط تشکیل می شود.

تبصره۲: در شرایطی که به لحاظ محدودیت یک حرفه یا صنعت خاص، امکان تشکیل کانون مربوط در استان میسر نباشد، انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص می توانند با تجمیع استان های دارای حرفه یا صنعت مذکور، فقط یک کانون سراسری تشکیل دهند.

تبصره۳: انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص با توجه به تعداد اعضای خود، نمایندگان موضوع تبصره(۱) را به مجمع عمومی کانون معرفی می نمایند.

ماده۴- کانون انجمن های صنفی حرف یا صنایع استان توسط نمایندگان معرفی شده از سوی کانون های حرفه یا صنعت خاص استان مربوط  با توجه به تعداد انجمن های صنفی عضو، حداکثر به تعداد سه نماینده از هر کانون، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان و نمایندگان معرفی شده از سوی انجمن های صنفی که کانون مربوط را تشکیل نداده اند، تاسیس می شود.

تبصره: تا زمانی که در یک استان کانون های حرفه یا صنعت خاص تشکیل نشده باشد، انجمن های صنفی استان می توانند با توجه به تعداد اعضا که در اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان مشخص خواهد شد، نمایندگان خود را به مجمع عمومی کانون حرف یا صنایع همان استان معرفی نمایند.

ماده۵- کانون انجمن های صنفی هر استان از نمایندگان کانون انجمن های صنفی حرف و کانون انجمن های صنفی صنایع استان با توجه به تعداد اعضا و طبق اساسنامه کانون استان تشکیل می شود.

تبصره۱: تا زمانی که در یک استان، کانون های انجمن های صنفی حرف یا صنایع استان تشکیل نشده باشد، انجمن های صنفی استان می توانند با توجه به تعداد اعضا طبق اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان، نمایندگان خود را به کانون استان معرفی یا به عضویت آن درآیند.

تبصره۲: تعداد پنج نفر از نه نفر اعضای اصلی و دو نفر از چهار نفر اعضای علی البدل هیات مدیره کانون استان، از بین اعضای مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، انتخاب می شود و باید نسبت فوق همواره محفوظ بماند.

ماده۶- کانون های عالی انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران یا کارفرمایان کشور) توسط هیات مدیره کانون های انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی حداقل یک دوم استان های کشور با توجه به تعداد انجمن های صنفی دارای اعتبار موجود در استان، حداکثر به تعداد نه نماینده طبق اساسنامه کانون عالی تشکیل می شود.

تبصره۱: انجمن های صنفی کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فراتر از یک استان است، می توانند به عضویت کانون عالی کارفرمایان درآیند.

تبصره۲: تا زمانی که در یک استان کانون استان تشکیل نشده باشد، انجمن های صنفی همان استان، با توجه به نسبت مندرج در ماده(۶)، نمایندگان خود را انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران یا کارفرمایان کشور معرفی می نمایند.

تبصره۳: تعداد ۵ نفر از ۹ نفر اعضای اصلی و ۲ نفر از ۴ نفر اعضای علی البدل هیات مدیره کانون های عالی انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمایی، از بین اعضای مجمع عمومی کانون عالی که در بخش صنعت شاغل هستند، انتخاب می شود و باید نسبت فوق همواره محفوظ بماند.

فصل دوم: هیات مؤسس و ارکان انجمن های صنفی و کانون های مربوط

ماده۷- به منظورتاسیس و فراهم نمودن مقدمات تشکیل تشکل های موضوع این آیین نامه، هیات موسسی مرکب از حداقل سه نفر از اشخاص ذیربط با توجه به نوع تشکل با وظایف زیر، تشکیل می شود:

۱- ارائه درخواست تاسیس انجمن صنفی یا کانون مربوط حسب مورد به وزارت کار و امور اجتماعی یا واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط.

۲- انتشار آگهی پذیرش عضو (آگهی در شرف تاسیس) در روزنامه کثیرالانتشار سراسری یا روزنامه محلی (با توجه به حوزه فعالیت تشکل) به غیر از انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه.

۳- بررسی درخواست های متقاضیان عضویت از نظر داشتن شرایط عضویت و اظهار نظر در مورد آن و همچنین تهیه فهرست اسامی و مشخصات آنان.

۴- تهیه پیش نویس اساسنامه با رعایت مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه.

۵- دعوت از اعضا جهت شرکت در مجمع عمومی موسس به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان.

۶- تسلیم دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور نظارت بر انتخابات.

تبصره: پس از انتخاب هیات مدیره تشکل های موضوع این آیین نامه، هیات موسس بخودی خود منحل می گردد.

ماده۸- تشکل های موضوع این آیین نامه دارای سه رکن زیر خواهند بود :

۱- مجمع عومی

۲- هیات مدیره

۳- بازرس یا بازرسان

تبصره: چگونگی تشکیل مجامع عمومی، وظائف و اختیارات ارکان تشکل و سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده در اساسنامه تشکل درج خواهد شد.

ماده۹- شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان تشکل های موضوع این آیین نامه به شرح زیر می باشد :

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی

  • نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر
  • داشتن حسن شهرت
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده۱۰- هیات مدیره تشکل های موضوع این آیین نامه، مکلفند دست کم سه ماه پیش از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند به گونه ای که تا پایان دورۀ اعتبار هیات مدیره، انتخابات مسوولان تشکل انجام شده باشد.

تبصره۱: بازرس یا بازرسان یا یک چهارم از اعضا می توانند در هر زمانی که تشخیص دهند نسبت به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند.

تبصره۲: حداکثر دو ماه پس از پایان دوره، بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند. یک سوم اعضا تا چهارماه فرصت دارند تا نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند.

تبصره۳: چنانچه شش ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل – انجمنهای صنفی کارفرمایی یا کانون مربوط – را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. در صورت عدم اقدام، وزارت کار و امور اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل، انحلال تشکل را اعلام می نماید.

فصل سوم: چگونگی ثبت و انحلال انجمنهای صنفی و کانون های مربوط

ماده۱۱- ضوابط و مقررات قانونی که باید در اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط درج شود، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بنا به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده۱۲-  تشکل های موضوع این آیین نامه به هنگام تشکیل، موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی مربوط و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

ماده۱۳- ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه و انتخاب و تجدید انتخاب یا تغییر اعضای هیات مدیره، دبیر و بازرسان و هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه تشکل های فوق الذکر، مستلزم تسلیم مدارک ذیل به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد:

۱- تقاضا نامه تاسیس تشکل (در مرحله تاسیس)

۲- دو نسخه اساسنامه (در مرحله تاسیس) یا دو نسخه اساسنامه اصلاح شده در صورت ایجاد تغییرات (در مراحل پس از تاسیس)

۳- صورتجلسه هیات رئیسه و نظارت مجمع عمومی که با حضور، نظارت و تایید نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم شده باشد.

۴- آگهی پذیرش عضو، منتشر شده در روزنامه (در مرحله تاسیس).

۵- فهرست اسامی امضا شده شرکت کنندگان در مجمع عمومی.

۶- فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضا.

۷-آگهی دعوت مجمع عمومی، منتشر شده در روزنامه (با توجه به حوزه فعالیت).

۸- صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تقسیم وظائف هیات مدیره.

۹- پرسشنامه آماری تکمیل شده مربوط به مشخصات اعضای هیات مدیره، بازرسان و دبیر تشکل.

تبصره: تشکل های موضوع این آیین نامه در صورت درج در اساسنامه مربوط، مکلفند آگهی های اطلاع رسانی خود را در روزنامه سراسری یا محلی معین شده در مجمع عمومی (با توجه به حوزه فعالیت تشکل) درج نمایند.

ماده۱۴- وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت مدارک یاد شده در ماده (۱۳)، در صورت احراز صحت برگزاری مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، تکمیل و صحت مدارک، ظرف یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه تشکیل ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره۱: نظارت بر انتخابات و ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه که حوزه فعالیت آنها داخل محدوده یک استان باشد، بر عهده واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط و در خصوص تشکل هایی که حوزه فعالیت آنها فراتر از یک استان باشد، بر عهده اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره۲: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هنگام ثبت، مراقبت نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنوف پیش بینی نموده است، از قبیل قوانین نظام صنفی، نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری تداخل یا مغایرت نداشته باشد.

تبصره۳: ملاک تشخیص حرفه یا صنعت، نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

ماده۱۵- ثبت دو تشکل همگن (انجمن صنفی یا کانون) در یک حرفه یا صنعت، در حوزه فعالیت جغرافیائی مشترک مجاز نیست.

تبصره۱: چنانچه در یک حوزه جغرافیائی یا در سطح یک حرفه یا صنعت، انجمن صنفی تاسیس شده باشد، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت آن در سطح تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور مشروط بر حصول نصاب لازم  مجاز است و نمایندگی اعضا در حوزه یا نوع فعالیت را بر عهده خواهد داشت.

تبصره۲: در صورت وجود ابهام در ماده (۱۵) و تبصره (۱) آن، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی را اعلام خواهد نمود.

ماده۱۶- انحلال تشکل های موضوع این آیین نامه، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد در پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

تبصره: ایفای تعهدات و تصفیه حسابها، به عهده هیات تصفیه تشکل منحل شده خواهد بود که در صورت عدم انتخاب، بازرسان و رئیس هیات مدیره سابق با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند بود. در صورت عدم اقدام بازرسان و رئیس هیات مدیره سابق، وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پیگیری قانونی امر از طریق مراجع ذیربط فوق اقدام می نماید.

ماده۱۷- تشکل های موضوع این آیین نامه در موارد زیر منحل و ثبت آنها نیز لغو می گردد:

۱- چنانچه مدت اعتبار هیات مدیره تشکل پایان یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجدید انتخابات آن اقدام نشده باشد.

۲- بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۳- در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی ذی صلاح.

تبصره۱: از تاریخ انحلال تشکل، اختیارات مسوولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده، حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تصفیه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت تشکل)، جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره۲: در مواردی که تشکل های موضوع این آیین نامه براساس بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۷) این آیین نامه منحل شوند، بازرس یا بازرسان و یا وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند انحلال تشکل را مطابق تبصره (۳) ماده (۱۰) این آیین نامه اعلام نمایند.

ماده۱۸- هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن های صنفی و کانون های مربوط توسط وزارت کار و امور اجتماعی از محل همکاریهای اعضا و خودیاری آنان تامین می شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورایعالی کار، قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال، هریک از انجمن های صنفی و کانون های مربوط فاقد دارایی باشند، هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده۱۹- ثبت تشکل های صنفی  موضوع این آیین نامه و نظارت بر انتخابات و فعالیت آنها به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه  یاد شده، فعالیت انجمن صنفی یا کانون های مربوط یا یکی از اعضای هیات مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه صالح ارجاع می کند.

ماده۲۰  تشکل های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعیه کتبی زمان و مکان تشکیل مجامع عمومی خود را حداقل بیست روز پیش از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

فصل چهارم :  وظایف و اختیارات انجمن های صنفی و کانون های مربوط

ماده۲۱- وظائف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری بشرح زیر است :

۱- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضای صنف.

۲- برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو.

۳- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا.

۴- تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارائه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط و جلوگیری از سیاسی شدن عملکرد انجمن صنفی.

۵-دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود.

۶- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی، صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف تشکل و تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.

۷- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
۸- عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی انجمن.

۹- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.

۱۰- همکاری با سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی وانجام سایر وظائف و اختیاراتی که به موجب قانون برعهده انجمن های صنفی قرار داده شده است.

۱۱- شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمان های دسته جمعی با کارفرمایان یا تشکلهای کارفرمایی.

ماده۲۲ وظائف و اختیارات کانون های انجمن های صنفی کارگری (کانون های حرفه یا صنعت خاص، حرف یا صنایع، استان و عالی) به شرح زیر است :

۱- شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی ذی ربط.

۲- ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور و ارتقای سطح مهارت و بهره وری کارگران.

۳- همکاری با دستگاه های اجرائی و مراجع ذی ربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکل های کارگری از راههای مختلف از جمله برگزاری گردهمایی های مربوط.

۴- ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی، مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارگران به مراجع ذیربط.

۵- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضا.

۶- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی، صندوق قرض الحسنه و سایر موسسات مرتبط با وظایف تشکل و همچنین تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا.

تبصره: انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی با توجه به مقررات مربوط و با تصویب هیات مدیره کانون مربوط انجام می شود.

ماده۲۳ وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون های مربوط (کانون های حرفه یا صنعت خاص، حرف، صنایع، استان و عالی) به شرح زیر است :

۱-کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضاء.

۲- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها.

۳- برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیت ها.

۴- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک.

۵- سعی در بهبود کیفیت تولید، بررسی، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت.

۶- کوشش در جهت هماهنگی در امر آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

۷- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی مرتبط با وظائف تشکل.

۸- قبول مسؤولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظائف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی و کانون های مربوط محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها.

۹- ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.

۱۰- جمع آوری ورودیه، حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود.

۱۱-همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانون های مربوط و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی.

۱۲- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.

۱۳-ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور.

۱۴- همکاری با دستگاه های اجرائی و مراجع ذیربط جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط.

۱۵- شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمان های دسته جمعی با تشکل های کارگری یا سایر سازمانهای کارفرمایی مرتبط.

تبصره: انتخاب نمایندگان قانونی کارفرمایان در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی با توجه به مقررات مرتبط، با تصویب هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مربوط انجام می شود.

ماده۲۴- تشکل های موضوع این آیین نامه مکلفند ساختار، تشکیلات و اساسنامه خود را با آیین نامه جدید منطبق نمایند.

ماده۲۵- این آیین نامه جایگزین آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۲۵۱/ت ۵۱۳ ه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ و اصلاحیه آن، موضوع تصویبنامه شماره ۳۲۵۹۰/ت ۱۷۴۵۳ ه مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۷ می گردد.

این تصویب نامه در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.