آگهی انتخابات مسئولان انجمن کارگری رانندگان ناوگان ترابری حمل و نقل جاده ای شهرستان ملایر

به اســتناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب ۱۳۸۹ هیات وزیران و مدارک تســلیمی ، انجمن صنفی فوق به شــماره 109-1/3-29 در ایــن اداره کل به ثبت رسیده اســت . اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره که از تاریخ 23/04/1401 به مدت 3 سال و بازرسان به مدت یکسال انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد.
1 -رئیس آقای میلاد چگینی
2 -نایب رئیس آقای مهرداد فخاری ملایری
3 -خزانه دار آقای احمد علمی
4 -علی البدل هیات مدیره آقای غلامرضا عباسی
5 -بازرس آقای مجیدجعفری و علی البدل آقای رحمان ترکاشوند
6 -دبیرآقای مهران نهاوندی
ضمنا مطابق ماده 32 اساسنامه اسناد و اوراق مالی بهادار با امضا رییس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
یوسف شعبانی- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.