آگهی تغییر نشانی انجمن کارفرمایی تولید کنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران

به موجب صورتجلسه مورخ20/6/1401 هیات مدیره، نشانی تشکل مذکور به اســتان تهران – شهرســتان تهران – بخش مرکزی- شــهرتهران محله باغ صبا – ســهروردی- خیابان قابوسنامه – کوچه محمد بخشی موقر پلاک 27 – طبقه دوم -کد پستی 1588856643 تغییر یافته است.
سید فخرالدین نژاد موسوی سرپرست سازمانهای کارگری و کارفرمایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.