آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها

ماده۱- با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیزباشد؛ کارگران مشمول قانون کار  می توانند بارعایت مقررات واین آیین نامه نسبت به انتخاب نماینده کارگران از بین خود اقدام نمایند

ماده۲- شرایط لازم جهت شرکت در رای گیری و انتخاب نماینده کارگران عبارتند از:

الف- تابعیت ایران

ب- داشتن دست کم  ۱۵ سال سن

ج- کارگر همان واحد بوده و نام وی در لیست حقوقی ماه گذشته  کارکنان درج شده باشد در صورت اختلاف، فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات، ملاک خواهد بود.

ماده۳- داوطلبان نمایندگی کارگران باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت ایران

ب – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی

د- حسن شهرت

هـ – عدم اعتیاد به مواد مخدر

و- داشتن دست کم ۲۰ سال سن

ز_ دست کم مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی و آشنایی به امور محوله.

ح- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

ط- کارگر همان واحد بوده و دارای حداقل دو سال تمام سابقه کار متوالی یا متناوب در آن واحد باشد، مگر در مورد واحدهایی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند. شرط اخیر در مورد واحدهایی که ماهیت کارشان اقتضای تناوب می نماید، مجموع تناوب نباید از یکسال کمتر باشد .

ی- دارای سمت مدیریت در واحد نباشد (منظور از مدیریت، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، مدیر وسرپرستان واحد می باشد).

ماده۴- واحد کار و امور اجتماعی، کارگران و مدیریت را از طریق نصب آگهی در محل تردد کارگران، از شرایط اعلام داوطلبی آگاه خواهد ساخت.

تبصره۱: داوطلبان نمایندگی کارگران می بایست حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام آگهی، مراتب داوطلبی خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت دارند.

تبصره۲: برای برگزاری انتخابات حداقل ۲ نامزد نمایندگی کارگران باید ظرف مدت قانونی ثبت نام بعمل آورده باشند.

ماده۵- تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی کارگران هر واحد با ضوابط فوق، به عهده هیات نظارتی مرکب از افراد زیر است :

۱- نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل(رییس هیات).

۲- یک نفر از کارگران با سواد و معتمد همان واحد که کاندیدای نمایندگی نباشد.

۳- نماینده کارفرمای همان واحد.

تبصره۱: نماینده معتمد کارگران در هیات تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی، توسط دست کم یک سوم کل کارگران کارگاه بطورکتبی به واحد کار و امور اجتماعی معرفی می گردد.

تبصره۲: هیات موظف است از تاریخ وصول اسامی داوطلبان از واحد کار و امور اجتماعی محل، ظرف حداکثر مدت ۱۵ روزکاری نظر خود را اعلام نماید. نظر هیات با اکثریت آراء معتبر است.

ماده۶- واحد کار و امور اجتماعی، پس از احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی با توجه به ماده ۵ آیین نامه، ضمن تعیین روز و ساعت و محل مناسب جهت برگزاری انتخابات، اسامی داوطلبان واجد شرایط را حداقل ۵ روز قبل از انجام رای گیری ضمن ابلاغ رسمی به کارفرما، در تابلوی اعلانات کارگاه نصب و آگهی می نماید.

ماده۷- انتخابات نمایندگان کارگران هر واحد زیر نظر واحد کار و امور اجتماعی محل و با نظارت هیات مذکور در ماده ۵ این آیین نامه  انجام می شود.

ماده۸- جلسه انتخاب نمایندگان کارگران، با حضور حداقل نصف بعلاوه یک کل کارگران واحد(موضوع ماده ۲) رسمیت می یابد. در صورت عدم کسب نصاب یاد شده، مرحله دوم انتخابات به فاصله حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۴۵ روز  پس از الصاق آگهی دعوت اعضا در تابلو اعلانات کارگاه توسط واحد کار و امور اجتماعی، با حضور حداقل یک سوم کل کارگران واحد انجام می پذیرد. همچنین در صورت عدم کسب نصاب مذکور، مرحله سوم انتخابات با رعایت مهلت های فوق با حضور دست کم یک پنجم کل کارگران واحد برگزار می شود و تصمیمات آن در هر سه مرحله با اکثریت نسبی آرای حاضران معتبر خواهد بود.

ماده۹- در روز رای گیری، صندوق اخذ رای با حضور هیات نظارت بر انتخابات آماده و در محل رای گیری قرار می گیرد. اعضاء حاضر در مجمع به داوطلبان مورد نظر خود که مراتب داوطلبی آنها به تایید هیات نظارت رسیده است؛ رای خواهند داد.

ماده۱۰- در پایان رای گیری با حضور هیات نظارت بر انتخابات، آراء ماخوذه شمارش و به ترتیب تعداد آراء، نفر اول به عنوان نماینده اصلی و نفر دوم به عنوان نماینده علی البدل کارگران خواهند بود.

تبصره: درصورت تساوی آراء، نمایندگان اصلی وعلی البدل کارگران، به قید قرعه انتخاب می شوند.

ماده۱۱- پس از شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه توسط هیات نظارت، نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل موظف است نتیجه انتخابات را ظرف مدت حداکثر۴۸ساعت پس از آن، از طریق نصب آگهی به اطلاع کارگران واحد برساند و یک نسخه از صورتجلسه مذکور را به واحد کار و امور اجتماعی و یک نسخه دیگر را به کارفرما یا نماینده وی تحویل دهد.

ماده۱۲- چنانچه کارگران به روند برگزاری انتخابات معترض باشند؛ می توانند ظرف مدت حداکثریک هفته پس از تاریخ اعلام نتایج انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل به واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت دارند .

ماده۱۳- واحد کار و امور اجتماعی با نظر هیات نظارت، اعتراضات واصله را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به صحت و سقم آن تصمیم گیری می نماید. در صورت تایید صحت اعتراضات، واحد کار و امور اجتماعی با هماهنگی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی انتخابات را ابطال و به ترتیب مقرر در مواد ۴ و ۶  این آئین نامه انتخابات را تجدید خواهد نمود.

ماده۱۴- واحد کار و امور اجتماعی مکلف است، در صورت عدم وصول اعتراض، ظرف مدت حداکثریک هفته پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۲، و یا در صورت دریافت اعتراض و وارد نبودن آن، ظرف مدت حداکثریک هفته، نسبت به صدور و ابلاغ اعتبارنامه های نمایندگان اصلی و علی البدل اقدام و رونوشت آن را جهت اطلاع کارفرمای مربوط ارسال دارد.

ماده۱۵- مدت اعتبار نمایندگان کارگران از تاریخ صدور اعتبارنامه دو سال خواهد بود.

ماده۱۶- در یکی از موارد زیر اعتبارنامه نمایندگان کارگران توسط واحد کار و امور اجتماعی با هماهنگی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی لغو می گردد:

الف – چنانچه حداقل دو سوم از تعداد کل کارگران واجد شرایط مقرر در ماده ۲ این آیین نامه، کتباً نسبت به نماینده خود اظهار عدم اعتماد نمایند.

ب – چنانچه مشخص گردد که نماینده کارگران، واجد شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه نبوده و یا شرایط مذکور را از دست داده است .

پ- چنانچه نماینده کارگران بنا به نظر هیات موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار و رأی مراجع حل اختلاف اخراج شود و یا براساس رای مراجع قضایی از حقوق اجتماعی محروم گردد.

ماده۱۷- در صورت فوت، استعفاء، لغو اعتبارنامه نماینده اصلی، نماینده علی البدل برای بقیه مدت نمایندگی، جایگزین وی خواهد شد.

تبصره: چنانچه به هر علتی نماینده اصلی برای مدتی نتواند در واحد حضور یابد، نماینده علی البدل با اطلاع واحد کار و امور اجتماعی موقتاً وظایف او را انجام خواهد داد.

ماده۱۸- در صورتی که نماینده اصلی کارگران به یکی از سمتهای عضویت در شوراهای شهر، روستا و نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود؛ نمایندگی کارگران را به خودی خود از دست داده و نماینده علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

ماده۱۹- واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند پس از قطعی شدن انتخاب نمایندگان کارگران و صدور اعتبارنامه های آنان، فرمهای آماری و مدارک مورد نیاز را به منظور بررسی، به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی ارسال دارند .

ماده۲۰- ساعاتی که نماینده کارگران به وظایف نمایندگی مشغول است؛ جزو ساعات کار وی محسوب می شود. میزان آن حداقل دوساعت درهفته واضافه برآن با توافق مدیریت می باشد.

ماده۲۱- ورودیه وحق عضویت نماینده کارگران درمجمع استانی- پس ازتصویب درمجمع عمومی مربوط-  وهمچنین سایر مخارج جاری نماینده کارگران واحد جهت انجام وظایف نمایندگی. توسط اعضای مجمع عمومی کارگران واحد(موضوع ماده ۲)، تعیین و پرداخت می شود .

ماده۲۲-  نماینده کارگران موضوع این آئین نامه دارای وظایف و مسئولیتهایی بشرح ذیل هستند:

الف- آشنا ساختن کارگران به حدود وظایف و مسئولیت ها و حقوق قانونی خویش.

ب – کوشش برای ایجاد محیطی با حسن تفاهم بین کارگران و کارفرما به منظور حل و فصل مشکلات و اختلافات روابط کار در چار چوب مقررات قانونی از طریق مذاکره با کارفرما.

ج – پیگیری، همکاری و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط.

د – پیگیری و مراقبت در جهت حسن اجرای مقررات قانون کارو استیفای حقوق قانونی کارگران.

هـ – شرکت در تشکیل مجمع نمایندگان کارگران با توجه به مواد ۱۳۶،۱۵۷ و۱۶۰ قانون کار  به منظور انتخاب نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف وکمیته های حفاظت فنی وبهداشت کاراستان ونظایرآن.

ماده۲۳- در موارد ابهام در اجرای این آیین نامه، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم‌الرعایه خواهد بود.

 

این آیین نامه در۲۳ ماده و۶ تبصره در تاریخ ۱۳/۳/۸۷  به تصویب وزیر کارو امور اجتماعی رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.