بخشنامه در مورد ثبت کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار

در اجرای ماده ۱۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به موجب این بخشنامه مقرر می‌گردد از این تاریخ نسبت به ثبت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، بر اساس آیین نامه«نحوه تشکیل،حدودوظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مصوب ۳۰/۳/۷۲ هیات وزیران» اقدام شود. ضمنا ضرورت دارد موارد زیر نیز مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد:

  • در هر استان فقط یک کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تشکیل می‌گردد و هیات موسس موظف است از کلیه شوراها کتبا برای شرکت در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد.
  • ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند در صورت دریافت اطلاعیه هیات موسس در خصوص تاریخ تشکیل مجمع عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، با در نظر گرفتن مدت حداقل ده روز فاصله، تاریخ تشکیل مجمع مذکور را به طریق مقتضی به اطلاع اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی برسانند.
  • ادارت کل کار و امور اجتماعی موظفند پس از برگزاری انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان،یک نسخه از کلیه مدارک دریافتی موضوع ماده ۱۵ ایین نامه و همچنین فرم های آماری مربوط را جهت ثبت و صدور گواهی‌نامه به اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ارسال نمایند.
  • نظارت بر تشکیل و ثبت کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بر عهده اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی می‌باشد.
  • در موارد اختلاف و یا ابهام و همچنین تصمیم گیری در مورد جزء دوم تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه، نظر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی رعایت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.