بخشنامه وزیر کار و امور اجتماعی در مورد ثبت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی

ادارات کل کار و امور اجتماعی

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به موجب این بخشنامه مقرر می‌گردد از این تاریخ نسبت به ثبت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که بر اساس آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۲ هیات وزیران (اصلاح شده در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۸) تشکیل می‌گردند، اقدام نمائید. ضمنا به منظور سهولت و هماهنگی در اجرای مقررات قانونی، لازم است موارد زیر مورد توجه کامل و دقیق قرار گیرد:

  • انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط که حوزه فعالیت انان محدود به یک استان می‌گردد، در ادارات کل کار و امور اجتماعی همان استان به ثبت می‌رسند.
  • انجمن‌های صنفی و کانون‌هایی که حوزه فعالیت آنان فراتر از یک استان می‌باشد، توسط اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی ثبت خواهندشد.
  • ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی را در اسرع وقت به اداره مزبور ارسال نمایند.
  • در خصوص تعیین ماهیت صنعتی یا حرفه‌ای انجمن های صنفی و سایر موارد ابهام، نظرات اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی رعایت شود.

توجه: مفاد این بخشنامه در آیین نامه جدید چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، مصوب ۳/۸/۱۳۸۸ هیات وزیران قید گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.