مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط

به منظور اجرای ماده ۱۲ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط،(ماده ۱۱ آیین نامه جدید مصوب ۱۳۸۸) موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار، کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوط در تنظیم اساسنامه خود، ملزم به مشخص نمودن موارد زیر می باشند.

۱- نام کامل انجمن صنفی یا کانون.

۲- حوزه فعالیت انجمن صنفی یا کانون.

۳- محل استقرار دفتر مرکزی انجمن صنفی یا کانون،. انجمن های صنفی و کانون های حرفه یا صنعت خاص که حوزه فعالیت آنها سراسر کشور می‌باشد لازم است محل استقرار دفتر مرکزی آنان نیز مشخص گردد.

۴- چگونگی تامین بودجه انجمن صنفی یا کانون، چه از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء..

۵- شرایط عضویت در انجمن صنفی یا کانون.

۶- شرایط تعلیق عضویت یا سلب عضویت از اعضاء .

۷- تعیین وظایف و اختیارات ارکان انجمن صنفی یا کانون شامل مجامع عمومی، هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان.

۸- نحوه تشکیل مجامع عادی و فوق العاده.

الف- باتوجه به تعداد انجمن های صنفی و کانون‌ های مربوط وبه منظور حفظ وحدت رویه درتشکیل مجامع عمومی واعتبارلازم برای تصمیم گیری ها و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان، لازم است موارد زیر در اساسنامه  منظورگردد:

الف-۱-  نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی به صورت عادی در مرحله اول نصف بعلاوه یک و در مرحله دوم،  یک سوم اعضاء مورد نظر قرار گیرد.

الف-۲- تعداد آراء لازم برای تصمیم گیری یا انتخابات در مجمع عمومی عادی در مرحله اول، نصف بعلاوه یک آراء حاضرین و در مرحله دوم اکثریت نسبی آراء حاضران منظور گردد.

الف – ۳-  وظایف و اختیارات مجامع عمومی، هیات مدیره، بازرسان و در صورت وجود دبیر،وظایف وی نیز مشخص گردد.

۹- اهداف و وظایف و اختیارات انجمن صنفی یا کانون با توجه به وظایف مندرج در آیین نامه مربوط به تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار.

۱۰- مشخص نمودن نحوه خود یاری انجمن صنفی یا کانون در اجرای تبصره ماده ۱۸ آیین نامه  که ضرورت دارد میزان پرداختی به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی از حداقل ۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء برای یک دوره انتخابات کمتر نباشد.

 این مقررات در تاریخ ۱۹/۴/۷۲ در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.