اساسنامه نمونه انجمن های صنفی کارگری

بسمه تعالی

« اساسنامه انجمن صنفی کارگری ………………………………………………………. »

 

فصل یکم کلیات

ماده۱- هدف :

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی وکانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشکیل می‌گردد.

ماده۲-  نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام: انجمن صنفی کارگری………………………………………………………. که در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می‌شود.

حوزه فعالیت انجمن صنفی: حوزه جغرافیایی ……………………………………. می باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است : …………………………………………………………………………..

تلفن …………………………………. فاکس…………………………………

تبصره: هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با با اطلاع به اعضاء -از طریقی  که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد- بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده۳- وظایف اساسی وعام انجمن صنفی:

۱- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

۲- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

۳- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه اعضا.

۴- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مربوط به وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۵- حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.

۶- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۷- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی.

۸- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

۹- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

 ماده۴- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

۱-……………………………………………………………………..

۲-…………………………………………………………………….

۳-……………………………………………………………………..

 

فصل دوم- شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده۵ شرایط عضویت :

کلیه کارگران واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

۱- تابعیت ایران

۲- حداقل سن …………. سال تمام

۳- حداقل مدارک تحصیلی ………………….

۴- شاغل در کارگاه/ حرفه / صنعت …………………………………………………… در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبرشامل………………………………………………………………………………..

۵- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

۶- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

۷- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

۸- پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

تبصره۱: کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره۲: چنانچه به دلیل فقدان شرایط بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره۳: در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده۶- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

۱- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی).

۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی(با اعلام هیأت مدیره انجمن).

۳- از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۵ این اساسنامه.

۴- آراء صادره از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.

۵- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

تبصره: در موارد بندهای ۱ و ۲، عضویت شخـص مورد نظـر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درآید و تارفـع تعلیـق، درمجمـع عمومی حق رای نخواهـد داشت.

ماده۷- منابع مالی انجمن صنفی:

الف – ورودیه برای هر عضو مبلغ ………………….. ریال که فقط برای یک باردریافت می‌گردد.

ب – حق عضویت به میزان ………………………………. ریال در ماه/سال.

ج – کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

تبصره۱: قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کارواموراجتماعی.

تبصره۲: انجمن صنفی باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی می‌باشد.

ماده۸- کلیه اعضا باید باتوجه به ماده۷،  همه ماهه/همه ساله حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره۱: دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن صنفی برسد.

تبصره۲: مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود؛ قابل استرداد نیست.

تبصره۳: هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده۹- چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار کتبی می‌شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت های عقب افتاده ننمایند، با تصویب هیات مدیره عضویت آنها در انجمن صنفی به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

تبصره: تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با رأی اعضای هیأت مدیره خواهد بود.

 

فصل سوم- ارکان انجمن صنفی

ماده۱۰- ارکان انجمن صنفی عبارت است از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳- بازرس یا بازرسان

 

الف – مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن:

ماده۱۱ مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره۱: برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیله …………………………………………………که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

تبصره۲: دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره۳: دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره۴: اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره۵: هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده۱۲- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت
می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. درصورتی که پس از طی مراحل اول ودوم،مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضابرگزار خواهد شد.

تبصره۱: مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره۲: تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی.

۲- استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی.

۳- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

۴- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد.

۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند (موضوع ماده ۶ اساسنامه).

۷- تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.

۸- تصویب ایجاد کمیته و همکاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونیها.

۹- انتخاب وعزل انفرادی ودسته جمعی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی از بین کاندیداهای واجد شرایط.

۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل و یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط و یا خارج شدن آن.

 ماده۱۴ مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۵، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم با حضور دست کم یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده۱۵- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از:

۱- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه

۲- تغییرمیزان ورودیه وحق عضویت اعضا یا تفویض اختیاربه مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره، در این زمینه.

۳- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تسویه.

تبصره: پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده۱۶- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع مرکب ازدست کم یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره۱: اعضاء هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت  در هیأت مدیره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که  تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتراز ۵۰ نفر باشد).

تبصره۲: برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره۳: هیات رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، هیات داوری و نیز بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.

تبصره۴: هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده۱۷- چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره: چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد، هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

 

ب – هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده۱۸- هیأت مدیره دارای ………. نفر عضو اصلی و ……… نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.

ماده۱۹- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلی  هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک ذیل به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت کارواموراجتماعی تسلیم نماید.

ماده۲۰- جلسات عادی هیأت مدیره هر ……….. یک بار تشکیل و با حضور  اکثریت اعضا (حداقل…… نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۳/۱ اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره۱: خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره۲: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده۲۱- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کارواموراجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی (رئیس، دبیر و خزانه دار)، در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید.

ماده۲۲- رئیس هیات مدیره یا دبیر خزانه دار، مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی به عهده آنها می باشد.

تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن صنفی با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن صنفی و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده۲۳- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره۱: مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.

تبصره۲: در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کارواموراجتماعی برساند.

ماده۲۴- هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره: هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن صنفی خواهد بود .

ماده۲۵- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی – عضویت ).

۲- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

۴- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی( درصورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).

۷- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۹- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

۱۰- وکالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آئین نامه های داخلی.

۱۲- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

۱۴- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل- کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.

ماده۲۶- وظایف رئیس هیأت مدیره:

رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

۱- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

۲- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

۳- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پی گیری آن.

۴- امضای کلیه قرار دادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.

۵- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۶- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره: قسمتی از وظایف رئیس هئیت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی خواهد بود.

ماده۲۷- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن صنفی و زیر نظر هیأت مدیره به منظــور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده۲۸- وظایف دبیر:

۱- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی .

۲- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

۳- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره.

۴- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن صنفی.

۵- تهیه دفاتر «عضویت» و «دفتر امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶- تهیه  تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

۷- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.

۹- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن صنفی و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و
دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.

۱۰- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره: کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده۲۹- وظایف واختیارات خزانه دار:

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است:

۱- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۲- اداره امور مالی انجمن صنفی، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی.

۳- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط.

۴- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا دبیر.

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسؤولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی.

۶- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

۷- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره۱:خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره،رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره۲: خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن یصنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

 

ج – بازرسان حدود وظایف واختیارات آنان

ماده۳۰- بازرسان انجمن صنفی، متشکل از ……. نفر بازرس اصلی ……… نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره: در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده۳۱- وظایف و اختیارات بازرسان:

  • نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۲- رسیدگی و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

۳- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).

۴- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای.

تبصره: بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند.همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

 

فصل چهارم- سایر مقررات

ماده۳۲- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیات داوری و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴، باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

۴- نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.

۵- داشتن حسن شهرت.

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷- حداقل ……………….. سال تمام سن.

۸- حداقل تحصیلات ………………………….

۹- داشتن حداقل ……………. سال سابقه عضویت انجمن صنفی، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

تبصره: کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره، هیات داوری و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند.

ماده۳۳ در اجرای ماده ……. آئین نامه انجمنهای صنفی، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل۲ درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

ماده۳۴- در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد. به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود. هیات داوری پس از صدور رای خود، منحل می گردد.

ماده۳۵-‌ مهر انجمن صنفی پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن صنفی تغییر یابد، بدون تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، استفاده آن غیر قانونی و قابل پیگرد می باشد.

ماده۳۶- مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

ماده۳۷- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد:

۱- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم  تجدید انتخابات آن.

۳- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره۱:  انحلال انجمن صنفی، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره۲: چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره۳: چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکانپذیر نباشد؛ حداکثر ظرف دو هفته بازرسان ورییس هیات با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه راعهده دارخواهندداشت که درصورت عدم وجود، حداکثر ظرف دو هفته باید هیأت تسویه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد.

ماده۳۸ چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرسان، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره)، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا دبیر یا یک سوم اعضای انجمن صنفی مکلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذیربط اعلام نمایند.

ماده۳۹- هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارائی انجمن صنفیرا پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار ………………………………. قرار دهند و در صورت عدم وجود به …………………………………………….  واگذار  شود.

ماده۴۰- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده۴۱ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

ماده۴۲- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در… فصل و ….. ماده و ……. تبصره در تاریخ ……………… با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده انجمن صنفی ……………………………. رسید.

یک پاسخ

  1. سلام چرا فکرکارگران ساختمانی نیستید کارگرساختمانی ۵سال تونوبت بیمه کارگرساختمانی هستند که خبر از سهمیه بندی بیمه کارگرساختمانی نیست لطفن شما پیگیری کنید باتشکر از شما شماره تماس من۰۹۰۵۲۶۴۹۹۱۸صمدی ازشهر خمینی شهر لطفن نامه پیگیری کنید باتشکر از یک کارگرساختمانی بیمه نیستید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.